Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Anouke Kluiters Harmony designs & art

 

1.SCHETSFASE EN DEADLINE

 1. a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel correctierondes er bij de prijs inbegrepen zijn.
 2. b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever.

Door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen kan vertraging in het project worden voorkomen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, het gevolg hiervan kan een verschuiving van de deadline betekenen.

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT

 1. a) Mocht er meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing zijn dan zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de kunstenaar / illustrator gebruikelijke honorarium.
  b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de kunstenaar/illustrator. Mits anders overeengekomen.

3. VERANDERINGEN IN DE ONTWERPEN/ ILLUSTRATIES

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de kunstenaar, veranderingen in de ontwerpen en illustraties aan te (laten) brengen.

4. NAAMSVERMELDING

De naam van de kunstenaar/illustrator moet op passende wijze in de publicatie en of het product vermeld worden.

5. AUTEURSRECHT

a) Het auteursrecht blijft bij de kunstenaar/illustrator, mits anders overeengekomen.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de ontwerpen/illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om boeken, merchandise materiaal, promotiemateriaal, kaarten, bijbehorende DVD’s, digitale uitgaves enz.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

6. EIGENDOMSRECHT

Alleen indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de schilderijen en/ of papieren illustraties eigendom van de kunstenaar/illustrator.

7. EXCLUSIVITEIT

De kunstenaar garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de kunstenaar de ontwerpen/illustraties niet aan derden verkopen voor een bepaalde tijd welke is afgesproken met de opdrachtgever.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor enige directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Anouke Kluiters beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

  2. Voor alle indirecte schade, zoals vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nooit aansprakelijk.
  3. Anouke Kluiters heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
  4. Anouke Kluiters is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Anouke Kluiters tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

9. BETALING

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

10. Wet DBA

Hier komen de modelovereenkomsten waaronder Anouke Kluiters werkt

 

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00