Disclaimer en copyright

Copyright en disclaimer voor Embrace of Love https://embraceoflove.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://embraceoflove.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Anouke Kluiters / Embrace of Love. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anouke Kluiters/Embrace of Love is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Embrace of Love, Anouke Kluiters. 

Geen garantie op juistheid van kleuren via beeldscherm

Wij streven er naar de kleuren van onze producten en kunstwerken zo echt mogelijk weer te geven in onze website en op onze webshop. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen van beeldschermen, die mogelijk een vertekend beeld kunnen geven van de werkelijke kleuren van het product.

Prijsgarantie

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Anouke Kluiters/Embrace of Love te mogen claimen of te veronderstellen.

Actueel

Anouke Kluiters / Embrace of Love streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Embrace of Love aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Copyright

Het concept van Anouke Kluiters/Embrace of Love, evenals alle ontwerpen van de symbolen en afbeeldingen op de producten zijn zonder toestemming alleen te gebruiken door Embrace of Love, eigenaar Anouke Kluiters.

© Copyright vanaf 2010 Embrace of Love, Netherlands

Copyright and disclaimer Anouke Kluiters/Embrace of Love

On this page, you will find the disclaimer of https://embraceoflove.nl, as made available by Anouke Kluiters / Embrace of Love. In this disclaimer, we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only reuse the information on this website following the regulations of mandatory law. It is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website without the express written permission of Anouke Kluiters/Embrace of Love. The intellectual property rests with Embrace of Love, Anouke Kluiters.

No guarantee on correctness of colors via screen

We strive to display the colors of our products and artworks as realistically as possible on our website and on our webshop. We are not responsible for color deviations from screens, which may distort the actual colors of the product.

Price guarantee

We strive for the most accurate representation of reality and the intended prices for the prices on our website. Errors that arise and are recognizable as programming or typing errors, never form a reason to claim or assume a contract or agreement with Anouke Kluiters/Embrace of Love.

Topical

Anouke Kluiters / Embrace of Love strives for a website that is as current as possible. If despite these efforts, the information or content on this website is incomplete or incorrect, we cannot accept any liability for this.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee and/or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or repost these materials without prior notice. Embrace of Love accepts no liability for any information contained on websites to which we refer via hyperlinks.

Copyright

The concept of Anouke Kluiters/Embrace of Love and all designs of the symbols and images on the products can only be used without permission by Embrace of Love, owner Anouke Kluiters.

© Copyright from 2010 Embrace of Love, Netherlands

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00