Privacy policy

Privacy Policy
Anouke Kluiters/Embrace of Love Embrace of Love, gevestigd aan Roggeveld 9 3764 ZA  Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://embraceoflove.nl Roggeveld 9 3764 ZA  Soest 0654634408

Anouke Kluiters is de Functionaris Gegevensbescherming van Anouke Kluiters/ Embrace of Love. Zij is te bereiken via ln.evolfoecarbme@ekuona

Persoonsgegevens die wij verwerken
Anouke Kluiters/Embrace of Love verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ln.evolfoecarbme@ekuona, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Anouke Kluiters/Embrace of Love verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Anouke Kluiters/Embrace of Love analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Anouke Kluiters/Embrace of Love bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Anouke Kluiters/Embrace of Love verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Anouke Kluiters/Embrace of Love gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ln.evolfoecarbme@ekuona.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Anouke Kluiters/Embrace of Love zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Anouke Kluiters/Embrace of Love wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anouke Kluiters/Embrace of Love neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ln.evolfoecarbme@ekuona

Privacy Policy

Anouke Kluiters/Embrace of Love Embrace of Love, located at Roggeveld 9 3764 ZA  Soest, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
https://embraceoflove.nl Roggeveld 9 3764 ZA  Soest 0654634408

Anouke Kluiters is the Data Protection Officer of Anouke Kluiters/Embrace of Love. She can be reached via ln.evolfoecarbme@ekuona

Personal data that we process

Anouke Kluiters/Embrace of Love processes your personal data because you use our services and/or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

 • First and last name
 •  Address data – Telephone number
 •  E-mail address
 • Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
 • Bank account number

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We, therefore, advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at ln.evolfoecarbme@ekuona and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Anouke Kluiters/Embrace of Love processes your personal data for the following purposes:

 •  Handling your payment
 •  Sending our newsletter and/or advertising brochure
 •  To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our services
 •  Inform you about changes to our services and products
 • Offer you the option to create an account
 • To deliver goods and services to you 
 • Anouke Kluiters/Embrace of Love analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

How long we keep personal data

Anouke Kluiters/Embrace of Love does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

Anouke Kluiters/Embrace of Love only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

Anouke Kluiters/Embrace of Love only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt-out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously stored via the settings of your browser.

View, modify, or delete data

You have the right to view, correct, or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

If you want to make use of your right to object and/or right to data portability or if you have other questions/comments about data processing, please send a specified request to ln.evolfoecarbme@ekuona.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy.

Anouke Kluiters/Embrace of Love will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks.

Anouke Kluiters/Embrace of Love would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Anouke Kluiters/Embrace of Love takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact ln.evolfoecarbme@ekuona

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00